Honda

07-11 Honda Civic Type R FD2 2.0L VTEC Engine 6SPD LSD Trans ECU JDM K20A 5841963

$7,999.00

-

07-11 Honda Civic Type R FD2 2.0L VTEC Engine 6SPD LSD Trans ECU JDM K20A 5820255

$7,999.00

-

07-11 Honda Civic Type R FD2 2.0L VTEC Engine 6SPD LSD Trans ECU JDM K20A 5824331

$7,999.00

-

07-11 Honda Civic Type R FD2 2.0L VTEC Engine 6SPD LSD Trans ECU JDM K20A 5820464

$7,999.00

-

98 1998 Honda Odyssey 2.3L 4CYL Automatic Transmission JDM F23A

$599.00

-

98 1998 Isuzu Oasis 2.3L 4CYL Automatic Transmission JDM F23A

$599.00

-

98 1998 Acura 2.3CL 2.3L SOHC 4CYL VTEC Engine JDM F23A 2247148

$799.00

-

98 1998 Honda Odyssey 2.3L 4CYL SOHC VTEC Engine JDM F23A 2247148

$799.00

-

98 1998 Isuzu Oasis 2.3L 4CYL SOHC VTEC Engine JDM F23A 2247148

$799.00

-

98-02 Honda Accord 2.3L 4CYL SOHC VTEC Engine JDM F23A 2247148

$799.00

-

92-95 Honda Civic 1.5L 4CYL VTEC Engine JDM D15B 2630947

$1,499.00

-

93-95 Honda Del Sol 1.5L 4CYL VTEC Engine JDM D15B 2630947

$1,499.00

-

12-16 Honda Civic 1.8L 4CYL Engine R18Z1 4388115

$449.00

-

12-16 Honda Civic 1.8L 4CYL Engine R18Z1 3320150

$449.00

-

12-16 Honda Civic 1.8L 4CYL Engine R18Z1 3298687

$449.00

-

12-16 Honda Civic 1.8L 4CYL Engine R18Z1 4272828

$449.00

-

96-97 Honda Del Sol 1.6L 4CYL Non VTEC Engine JDM ZC

$1,299.00

-

92-95 Honda Prelude 2.2L 4CYL Automatic FWD Transmission JDM F22B H22A H23A

$699.00

-

90-97 Honda Accord 2.2L 4CYL Automatic FWD Transmission JDM F22B

$699.00

-